אדוס דיגיטל, עוסק מורשה 558405031
שכתובתו הבונים 1, אזור התעשייה ספיר, נתניה
("הספק")

לידי: אלירן דוד

הואיל והספק עוסק, בין היתר, בקידום אורגני ידני במדיה החברתית (אינסטגרם);
הואיל והלקוח מעוניין לקבל את שירותי הספק בכל הקשור לקידום אורגני ידני במדיה החברתית;
והואיל והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, היכולת, האמצעים הכספיים הדרושים על מנת לקדם את צרכי הלקוח בהתאם להגדות שיוגדרו מראש;
והואיל והצדדים מעוניינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם כמפורט בתנאי הסכם זה;

ולפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. עיקרי ההסכם
1.1. הלקוח ממנה בזאת את הספק להיות המפעיל הבלעדי בקשר לשיווק האורגני באמצעות טכנולוגיית רובוט לאינסטגרם של הלקוח לצרכי קידום העמוד של הלקוח.
1.2. הלקוח ייתן גישה מלאה לפרופיל האינסטגרם שלו על מנת שהספק יוכל להפעיל את תכנת השיווק האורגני עמה עובד, לצורך שיווק וקידום הפרופיל של הלקוח באופן שיפורט בהסכם זה.
2. הצהרות והתחייבויות הצדדים
2.1. הספק מתחייב לנהוג בהגינות כלפי הלקוח, ולמנוע כל מעשה או מחדל אשר יש בו משום פגיעה או הטלת דופי במוצרים, בלקוח, שמו הטוב, עסקיו ופעולותיו, לרבות מתחייב הספק שלא להציג כל מצג שהוא בשם הלקוח מבלי לקבל אישורו מראש. כמו כן מתחייב הספק להחזיק בכח אדם מיומן, בכמות מספקת, לביצוע הקידום האורגני בצורה המקצועית ביותר. סעיף זה יחול באופן הדדי על הצדדים.
2.2. הספק אינו מתחייב לכך שעמוד האינסטגרם של הלקוח לא ייחסם בשל העלאת תכנים מכל סוג שהוא שעלולים לסתור את מדיניות הפלטפורמה. עם זאת, יעשה הספק כל שביכולתו על מנת להימנע מחסימה כאמור.
3. התמורה
3.1. הלקוח יעביר את התמורה המגיעה לספק ב-1 לכל חודש קלנדרי בגין השירות הניתן לו.
3.2. התמורה המגיעה לספק בהתאם לתכנית אותה יבחר הלקוח ובהתאם לפירוט הבא:
3.2.1. מסלול חודשי יעלה 642 ₪ לחודש בתוספת מע"מ
3.2.2. מסלול של 3 חודשים יעלה 599 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.
3.2.3. מסלול של 6 חודשים יעלה 579 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.
3.2.4. מסלול של 12 חודשים יעלה 549 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.
3.3. התמורה תשולם לספק בשקלים באמצעות הוראת קבע, אותה ניתן להפסיק בכפוף לתנאיי הסכם זה.
4. סיום ההסכם
4.1. תקופת ההסכם הינה בהתאם למסלול השירות שהוסכם על ידי הצדדים.
4.2. בלא הודעת מי מהצדדים, ההסכם יחודש באופן אוטומטי.
4.3. במידה ויחליט צד שלא להמשיך את תקופת ההסכם, הודעה לצד השני תינתן חודש מראש, בו התשלום ו/ או השירותים ימשיכו לחול בכפוף להסכם זה.
4.4. על אף האמור לעיל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרים הבאים:
4.4.1. הפרתו היסודית על ידי אחד הצדדים אשר לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד התראת הצד המקיים ו/או בשל הפרה של אחד הצדדים שאינה יסודית שלא תוקנה בתוך 28 ימים ממועד התראת הצד המקיים.
4.5. עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, למעט אם יוסכם אחרת ע"י הצדדים, יחולו ההוראות הבאות:
4.6. עם סיומו ו/או ביטולו של הסכם זה בהתאם להוראותיו שלא בשל מעשה ו/או מחדל של אחד הצדדים לו, לא יהיו לצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הצד השני בשל ביטול ו/או סיום כאמור ואף צד לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תרופה ו/או סעד מהצד השני בשל ביטול ו/או סיום כאמור, לרבות תשלום ו/או פיצוי בגין הפסד רווחים ו/או צבירת מוניטין.
4.7. מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות לספק על פי כל דין, לרבות סעדים כספיים ו/או צווים, במקרה של סיום ההסכם בשל הפרתו, מוסכם על הצדדים כי היות ולפני השקת המוצרים לא ניתן לצפות את הרווחיות העתידית מהפרוייקט המשותף, הם לא יבואו בטענות האחד כלפי השני על רווח שהיה אמור להתקבל מהפרוייקט המשותף ולא נתקבל כתוצאה מפעולות מי מהצדדים.
5. זכויות יוצרים
5.1. ידוע לצדדים ומוסכם עליהם, כי המוצרים, שמם, שם המותג, סימני המסחר השונים, פטנטים, וסודות מסחריים הקשורים לספק ומוצריו וכל הנובע מהם ("הקניין הרוחני") הנם קניינו הבלעדי של הלקוח. הלקוח מעניק בזאת לספק זכות שימוש לא ייחודית, מותנית ומוגבלת בזמן, בקניין הרוחני לצרכי קידום אורגני ידני ברשתות החברתיות בכפוף לקבוע בהסכם זה בלבד. מובהר בזאת כי אין במתן זכות השימוש כאמור לספק כדי להעניק לו כל זכות אחרת ביחס לקניין הרוחני. מוסכם כי סעיף זה יחול באופן הדדי ובשינויים המחוייבים גם ביחס לקניין הרוחני של הספק, לרבות שיטות השיווק בהן נוהג, תפעול חומרה ותוכנה בקשר עם כך, דרכי עבודה מול החנויות המקוונות ואופן הפרסום און ליין.
5.2. הספק לא ישתמש בשם המותג ו/או הספק ו/או בשמות המותגים ו/או שמות החברות הקשורים ללקוח בכל דרך שהיא, ובמוניטין של כל אחד מאלה, לרבות במסגרת פרסום המוצרים, ואף צד לא יציג עצמו כמייצג את הצד השני או כקשור אליו אלא אם הסכים לכך הצד השני בכתב ומראש ובהתאם לתנאים שיקבע הצד השני.
5.3. זכויות היוצרים על התמונות, הטקסטים, סרטי הוידאו, וכל חומר שיוצר לטובת שיווק המוצר יהיו בידי יוצרם (אם הלקוח העביר לספק תמונות של מוצריו, הוא יהא בעל זכויות היוצרים של חומר הגלם – היינו התמונות שהעביר לספק). כל צד מתחייב בזאת כי תהיה בידיו זכות השימוש או הבעלות בחומרי השיווק האמורים בסעיף זה, לפי העניין, והוא מצהיר כי בשימוש בחומר השיווקי האמור בסעיף זה לא יפר כל זכויות קניין רוחני ו/או זכות אחרת של צד ג' כלשהוא.
6. סודיות
הצדדים מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שיגיע אליהם בקשר עם המוצרים ו/או פעילות הספק ו/או הלקוח, לפי העניין ולא לעשות שימוש במידע זה אלא לצורך קיום התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ולמטרה שלשמה נמסר להם המידע, ולמעט מידע אשר הינו נחלת הכלל ו/או חלה חובה חוקית על מוסר המידע למוסרו.
7. המחאת זכויות
הלקוח לא יהיה רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את ההתחייבויות הנובעות מהסכם זה ו/או לבצען באמצעות כל גורם אחר מטעמו בין בתמורה ובין שלא בתמורה במישרין ו/או בעקיפין ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
8. שונות
8.1. המבוא להסכם זה, לרבות הצהרות הצדדים הכלולות בו וכל נספח בו, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וייחשב כתנאי מתנאי ההסכם. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות ולא יהא להן כל משקל ולא יעשה בהן כל שימוש בפרשנות ההסכם.
8.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחיו, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
8.3. הסכם זה ממצה את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ומבטל את כל המסמכים, ו/או ההתחייבויות ו/או המצגים ו/או ההבנות וההסכמות בכתב ובע"פ באופן מפורש או משתמע שהיו בין הצדדים ערב חתימתו ומתאריך חתימתו ואילך ינהגו הצדדים בהתאם להסכם זה בלבד בכפוף להוראות כל דין. כל שינוי או תוספת להסכם לא יהיו ברי תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים.
8.4. באין התנגדות כתובה ומפורשת, הלקוח נותן לספק את אישורו להשתמש בעבודה שבוצעה עבורו לצורך תיק העבודות של הספק.
8.5. שום ויתור, הנחה, דחייה, מתן ארכה, או הימנעות מפעולה של צד להסכם זה במימוש זכויותיו, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויותיו ולא ישמשו כטענות מניעות נגד אותו צד.
8.6. סמכות השיפוט בנוגע לכל עניין הנובע מהסכם זה כפופה לדין החל במדינת ישראל וזאת אף במקרה של סתירה בין הדין החל במדינת ההתאגדות של מי מהצדדים או במדינה בה ניתנים השירותים נשוא הסכם זה אל מול הדין הישראלי. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.
8.7. מוסכם בזאת כי חילוקי דעות בין הצדדים יועברו להכרעתו של בורר מוסכם. בהעדר הסכמה בין הצדדים תוך 72 שעות לגבי זהות הבורר, ימונה זה ע"י נשיא המוסד הישראלי לבוררות עסקית. הבורר יכהן כבורר דן יחיד והכרעתו תהא סופית. מוסכם, כי סמכות הבורר תהא כפופה במפורש לכל הוראות הסכם זה. הבורר לא יהיה כפוף לדיני הראיות ולסדרי הדין, אך יהיה כפוף לדין המהותי והבורר יהיה חייב לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור ברשות בפני בית המשפט, אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעוות דין; הערעור ידון בפני שופט אחד ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט, הכל כאמור בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968. דין הוראות סעיף זה כדין הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
8.8. כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט לעיל. כל הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך 72 שעות מתאריך אישור בית הדואר על קבלת ההודעה למשלוח, ואם שוגרה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני – תוך 24 שעות, ואילו אם נמסרה ביד – ממועד המסירה.

לראיה באנו לחתום

אם נשארתם עוד פה אתם לא יכולים להגיד שזה לא מעניין אתכם – אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר עוד היום.

הצטרפו להצלחה שלנו ותתחילו לראות תוצאות עוד היום!!